Gia Bao TSC

Machine Learning

Machine Learning more topics ...
Bài 3: Linear Regression

Bài 3: Linear Regression

bktien@gmail.com     302 days ago     204 views
Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu một trong những thuật toán cơ bản nhất (và đơn giản nhất) của Machine Learning. Đây là một thuật toán Supervised learning có tên Linear Regression (Hồi Quy Tuyến Tính). Bài toán này đôi khi được gọi là Linear Fitting (trong thống kê) hoặc Linear Least Square.
Bài 2: Phân nhóm các thuật toán Machine Learning

Bài 2: Phân nhóm các thuật toán Machine Learning

bktien@gmail.com     311 days ago     36 views
Có hai cách phổ biến phân nhóm các thuật toán Machine learning. Một là dựa trên phương thức học (learning style), hai là dựa trên chức năng (function) (của mỗi thuật toán).
Bài 1: Giới thiệu về Machine Learning

Bài 1: Giới thiệu về Machine Learning

bktien@gmail.com     311 days ago     21 views
Những năm gần đây, AI - Artificial Intelligence (Trí Tuệ Nhân Tạo), và cụ thể hơn là Machine Learning (Học Máy hoặc Máy Học) nổi lên như một bằng chứng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (1 - động cơ hơi nước, 2 - năng lượng điện, 3 - công nghệ thông tin).
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙