Gia Bao TSC
Gia Bao TSC

Clean Blog

A Clean Blog by Gia Bao TSC
Bài 3: Linear Regression

Bài 3: Linear Regression

 Machine Learning     353 days ago     212 views
Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu một trong những thuật toán cơ bản nhất (và đơn giản nhất) của Machine Learning. Đây là một thuật toán Supervised learning có tên Linear Regression (Hồi Quy Tuyến Tính). Bài toán này đôi khi được gọi là Linear Fitting (trong thống kê) hoặc Linear Least Square.
Bài 2: Phân nhóm các thuật toán Machine Learning

Bài 2: Phân nhóm các thuật toán Machine Learning

 Machine Learning     362 days ago     36 views
Có hai cách phổ biến phân nhóm các thuật toán Machine learning. Một là dựa trên phương thức học (learning style), hai là dựa trên chức năng (function) (của mỗi thuật toán).
Bài 1: Giới thiệu về Machine Learning

Bài 1: Giới thiệu về Machine Learning

 Machine Learning     362 days ago     21 views
Những năm gần đây, AI - Artificial Intelligence (Trí Tuệ Nhân Tạo), và cụ thể hơn là Machine Learning (Học Máy hoặc Máy Học) nổi lên như một bằng chứng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (1 - động cơ hơi nước, 2 - năng lượng điện, 3 - công nghệ thông tin).
Section 1: Preparing to Pass the PMP

Section 1: Preparing to Pass the PMP

 Project Management     451 days ago     52 views
Section 1: Preparing to Pass the PMP
Road to PMP - Tài liệu học và luyện thi

Road to PMP - Tài liệu học và luyện thi

 Project Management     471 days ago     147 views
Chia sẻ, đánh giá về một số loại tài liệu phục vụ tự ôn thi PMP
 123...8 
An unhandled error has occurred. Reload 🗙